Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzenia badań rynkowych oraz badań z użytkownikami

Kontakt z administratorem
Administratorem Twoich danych osobowych jest Symetria UX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-749) przy ul. Wyspiańskiego 10/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000521812, NIP: 779-242-40-20, REGON 302809682.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:
pdo@symetria.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.

Cel przetwarzania i odbiorcy danych
Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe na podstawie świadomej zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO lub umowy z użytkownikiem zgodnie z art. 6 ust. lit. b RODO.

Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie badań rynkowych oraz badań z użytkownikami oraz przesyłanie treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS), w celu prezentacji ofert handlowych oraz przesyłania spersonalizowanych informacji o produktach i usługach Symetria UX – na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:
●bankom – celem wypłaty wynagrodzenia za udział w badaniu
●organom państwowym (np. ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) - celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków
●podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT),
●podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze
●organizacji klienta zlecającego badanie.

Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane do zakończenia realizacji badania/umowy na badania lub do momentu wycofania zgody, z wyjątkiem sytuacji kiedy osoba wyrazi zainteresowanie udziałem w przyszłych badaniach (nie dłużej niż na okres 5 lat) oraz z wyjątkiem tych danych, których przetwarzanie jest konieczne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze i wynikających z przepisów prawa oraz jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Ci prawo (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):
●prawo dostępu do danych,
●prawo żądania ich sprostowania,
●prawo do usunięcia danych,
●prawo do ograniczenia przetwarzania,
●prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
●w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Ci prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania przez Ciebie danych osobowych może być niemożliwe uczestnictwo w badaniu i/lub realizacja umowy.

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy administrator korzysta z dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od administratora.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Twoje uprawnienia.